شرکت آساکاو

جستجو کردن

معرفی شرکت و توانمندی‌ها

شرکت آساکاو با همت جمعی از نخبگان، متخصصین و افراد باتجربه در حوزه هاي مختلف مهندسی با هدف ارائه خدمات مطالعاتی، مشاورهاي، طراحی
مهندسی، نظارت مقیم و عالیه و اجراي پروژه هاي EPC در سطح ملی و بین المللی، یک دهه قبل تاسیس گردید.
کسب گواهینامه هاي متعدد صلاحیت مشاوره (رتبه هاي واحدهاي پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی، مقاوم سازي، سازه، انتقال و توزیع نیرو،
ژئوتکنیک، ساختمان و بازرسی فنی) و صلاحیت پیمانکاري (رتبه هاي ابنیه و نیرو) از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، اخذ استانداردهاي ISO
MS-HSE 18001- OHSAS 14001- ISO ،9001- گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین حضور در لیست
شرکت هاي طرح و ساخت مورد تائید صنایع ملی پتروشیمی و برخی از کارفرمایان بزرگ عمرانی و صنعتی کشور در صنایع نفت، گاز، فولاد و وزارت نیرو
حاکی از وجود توان بالا و قابلیت هاي ویژه در این شرکت است.
زمینه هاي تخصصی فعالیت هاي EPC شرکت آساکاو معطوف به شاخه هاي اصلی زیر میباشد:

  •  ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت چند رشت هاي سیویل، برق، مکانیک، پایپینگ، ابزار دقیق و کنترل به منظور طراحی و اجراي پلنت هاي صنعتی
  •  مطالعات و ارزیابی سازه هاي صنعتی و غیرصنعتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی براساس نشریه هاي 038 و 041  مقاوم سازي سازه ها، تاسیسات و تجهیزات تحت بارهاي دینامیکی و ارتعاشی ماشین آلات و زلزله حین بهره برداري
  •  کنترل نشست ابنیه صنعتی و تاسیسات با روش هاي بهسازي و مقاوم سازي ژئوتکنیکی حین بهره برداري
  •  انجام مطالعات تخصصی فرونشست زمین و ارائه راهکارهاي مقاوم سازي و ایمن سازي در برابر فرونشست
  • طراحی و اجراي پست هاي توزیع و فوق توزیع، نیروگاه ها، خطوط انتقال و توزیع نیرو
  •  اجراي طرحهاي افزایش باربري سازه و فونداسیون تجهیزات جدید در طرح هاي افزایش ظرفیت تولید
  •  ارزیابی، مقاوم سازي و ترمیم سازه ها و تاسیسات آسیب دیده در اثر آتش سوزي
  •  انجام خدمات بازرسی فنی و تست پایش سلامت سازه ها، تاسیسات و تجهیزات صنایع و ارائه گواهی هاي صحت عملکرد
  •  انجام مطالعات ژئوتکنیک (محلی و آزمایشگاهی) و خدمات آزمایشگاه مقیم
  •  طراحی و اجراي سیستم هاي کنترل خوردگی و رفع آلودگی صنعتی (آب، خاك، سازه ها و تاسیسات

ارائه خدمات صادقانه، رعایت استانداردهاي مهندسی، ایمنی، پایبندي به اجراي دقیق پروژهها طبق برنامه زمانبندي و با بهترین کیفیت، بهینه سازي
طراحی ها و بکارگیري تجهیزات و مصالح به روز از جمله خطوط مشی این شرکت هستند.