چارت سازمانی

مدیران

امین کاوه رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل
دکتری تخصصی
محسن نوروزیعضو هیئت مدیره و معاونت فنی مهندسی
دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک
محمد مهدی صالحیعضو هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
اسماعیل نوروزیعضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
احمد کاوهعضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
محمد اسمعیل فاطمی سرشتمعاونت اجرایی
کارشناسی مهندسی عمران
جهانگیر منجزیمشاور مدیرعامل و مدیر دفتر منطقه خوزستان
کارشناس مهندسی عمران
علیرضا رهبریمشاور مدیرعامل و مدیر دفتر منطقه سمنان
کارشناس مهندسی عمران
مینا کریمیقائم مقام معاونت فنی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
امیررضا مقدسمدیر بخش سازه
دکترا مهندسی عمران – سازه
مینا معین فردمدیر بخش نیرو
کارشناس ارشد مهندسی برق
مهزیار کاوهمدیر امورحقوقی
دانشجوی دکتری‌حقوق و وکیل پایه‌یک دادگستری
سید مهرداد انوریمدیر پروژه
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دینا سادات موسویانمدیرحسابداری
دکتری مهندسی صنایع
مریم اسماعیلیمدیر روابط عمومی و امور اداری
کارشناس مهندسی عمران
زهرا محمدهاشمیمسئول واحد HSE و کارشناس روابط عمومی
کارشناس ارشد مهندسی عمران حمل و نقل
مائده سادات جعفرنیاکارشناس واحد نظارت و برنامه ریزی پروژه ها
کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
فرزانه عقیلیکارشناس واحد فنی
کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
افسانه حق شناسکارشناس واحد فنی
کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
نگار ببریانکارشناس واحد روابط عمومی
کارشناس مهندسی معماری
معصومه خدابندهکارشناس حسابداری
کارشناس حسابداری
محسن جلالی پورمدیر پروژه
کارشناس مهندسی عمران
حمیدرضا صالحیسرپرست کارگاه
کارشناس مهندسی عمران
بهنام شمسکارشناس واحد فنی
کارشناس مهندسی عمران
علی احمدی منفردمسئول تعمیرو نگهداری ماشین آلات
کاردان فنی

پرسنل کلیدی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
1 امین کاوه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دکتری تخصصی PHD Candidate
2 محسن نوروزی معاونت فنی مهندسی دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک
3 محمدمهدی صالحی مدیریت پشتیبانی  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
4 اسماعیل نوروزی عضو هیات مدیره و سهامدار کارشناسی ارشد مدیریت
5 احمد کاوه عضو هیات مدیره و سهامدار کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
6 محمد اسمعیل فاطمی معاونت اجرایی کارشناسی مهندسی عمران
7 جهانگیر منجزی مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر منطقه خوزستان کارشناسی مهندس عمران
8 علیرضا رهبری مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر منطقه سمنان کارشناسی مهندس عمران
9 امیررضا مقدس مسئول بخش سازه دکتری مهندسی عمران-سازه
10 مینا معین فرد مدیر بخش نیرو کارشناسی ارشد مهندسی برق
11 مینا کریمی قائم مقام معاونت فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
12 سید مهرداد انوری مدیر پروژه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
13 مهزیار کاوه مدیر امور حقوقی دانشجوی دکتری حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
14 دینا سادات موسویان مدیریت امور اداری و منابع انسانی دکتری مهندسی صنایع
15 مریم اسماعیلی مسئول روابط عمومی کارشناسی مهندس عمران -راه آهن
16 زهرا محمدهاشمی مسئول واحد HSE و کارشناس واحد روابط عمومی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-حمل و نقل
17 مائده سادات جعفرنیا کارشناس واحد نظارت و برنامه ریزی پروژه ها کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
18 فرزانه عقیلی کارشناس واحد فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
19 افسانه حق شناس کارشناس واحد فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
20 معصومه خدابنده کارشناس حسابداری کارشناسی حسابداری
21 محسن جلالی پور مدیر پروژه کارشناسی مهندس عمران
22 حمیدرضا صالحی سرپرست کارگاه کارشناسی مهندس عمران
23 نگار ببریان کارشناس واحد روابط عمومی کارشناسی مهندسی معماری
24 بهنام شمس کارشناس واحد فنی کارشناسی مهندسی عمران
25 علی احمدی منفرد مسئول تعمیرو نگهداری ماشین آلات کاردان فنی
26 محمد اسماعیلی کارشناس واحد HSE کارشناسی مهندسی عمران
27 عباس خاکیان کارشناس واحد HSE کارشناسی مهندس عمران