چارت سازمانی

مدیران

امین کاوهمدیرعامل و رئیس هیئت‌ مدیره
دکترای تخصصی
محسن نوروزیمعاونت فنی مهندسی و عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک
محمد مهدی صالحیمعاونت اجرایی - پشتیبانی و عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
احمد کاوهعضو غیرموظف هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهرداد پورقدیریمعاونت مالی
کارشناسی ارشد حسابداری
مینا کریمیمدیر بخش ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
امیر رهبریمشاور مدیرعامل و مدیر دفتر منطقه سمنان
کارشناس مهندسی عمران
دینا سادات موسویانمدیر امور مالی
دکتری مهندسی صنایع
عارف بهاروندمدیر بخش سازه
کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه
مهزیار کاوهمدیر امور قراردادها
دانشجوی دکتری‌حقوق؛وکیل پایه ‌یک
میر حمید حسینیمدیر دفتر منطقه ای آذربایجان شرقی
کارشناس روابط عمومی
جهانگیر منجزیمدیر دفتر منطقه ای خوزستان
کارشناس مهندسی عمران
مریم اسماعیلیمدیر روابط عمومی
کارشناس مهندسی عمران- سازه و ریل
محمد حسین توکلیمشاور ژئوتکنیک
دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک
امیررضا مقدسمشاور سازه
دکترا مهندسی عمران – سازه
سید مهرداد انوریکارشناس بخش ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
مینا معین فردمدیر واحد نیرو
کارشناس ارشد مهندسی برق
زهرا محمدهاشمیمدیر HSE
کارشناس ارشد مهندسی عمران حمل و نقل
افسانه حق شناسکارشناس ارشد فنی
کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
فرزانه عقیلیکارشناس ارشد فنی
کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
محسن جلالی پورکارشناس اجرایی
کارشناس مهندسی عمران
الیاس آیتیکارشناس فنی
کارشناس مرمت آثار باستانی
محمد اسماعیلیکارشناس HSE
کارشناسی ایمنی صنعتی
سید رسول حسینیکارشناس فنی
کارشناسی مهندسی برق
عباس خاکیانکارشناس HSE- دفتر شیراز
کارشناسی مهندسی مکانیک
معصومه خدابندهکارشناس حسابداری
کارشناس حسابداری
صالح کارگرنقشه بردار
کارشناسی نقشه برداری
حمیدرضا صالحیکارشناس اجرایی
کارشناس مهندسی عمران
محمد رهداریکارمند اداری
کارشناسی مدیریت
امین شفائی زادهکارشناس ارشد فنی - آزمایشگاه
کارشناسی ارشد عمران سازه -ریل
مهدی طاهریکارشناس اجرایی
مهندس عمران
بهنام شمسکارشناس سازه
کارشناسی مهندسی عمران -سازه
علیرضا محمودیحسابدار
کارشناسی حسابداری
محمد معینیکارشناس اجرایی
کارشناسی مهندسی عمران
لیلا کاظمیکارشناس اداری
کارشناسی ارشد روابط بین الملل
علی اکبر کمالیانباردار
کارشناس فنی
راضیه یوسفیکارشناس ارشد فنی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه
بنفشه دهدشتی زادهکارشناس HSE
دکترای تغذیه
فاطمه رییسیحسابدار
کارشناسی حسابداری
فاطمه اسماعیلیکارشناس فنی
کارشناسی مهندسی معماری
سمانه توسلیحسابدار
کارشناسی حسابداری
مصطفی مرادیکارشناس ارشد فنی - دفتر شیراز
دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک
رضا مزروعیکارمند اداری
لیسانس مدیریت
محمد احمدیانباردار
دیپلم فنی

پرسنل کلیدی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
1 امین کاوه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دکتری تخصصی
2 محسن نوروزی معاونت فنی مهندسی و عضو هیئت مدیره دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک
3 محمدمهدی صالحی معاونت اجرایی – پشتیبانی و عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
4 مینا کریمی مدیر بخش ژئوتکنیک کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
5 مهرداد پورقدیری معاونت مالی کارشناسی ارشد حسابداری
6 احمد کاوه عضو غیر موظف هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
7 امیر رهبری مشاور مدیرعامل کارشناس مدیریت
8 دینا سادات موسویان مدیر امور مالی دکتری مهندسی صنایع
9 عارف بهاروند مدیر بخش سازه دکتری مهندسی عمران-سازه
10 مهزیار کاوه مدیر امور قراردادها دانشجوی دکتری حقوق؛ وکیل پایه یک
11 میرحمید حسینی مدیر دفتر منطقه­ای آذربایجان شرقی کارشناسی روابط عمومی
12 جهانگیر منجزی مدیر دفتر منطقه­ای خوزستان کارشناسی مهندسی عمران
13 محمد حسین توکلی مشاور ژئوتکنیک دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک
14 مریم اسماعیلی مدیر روابط عمومی کارشناسی عمران- سازه و ریل
15 امیررضا مقدس مشاور سازه دکتری مهندسی عمران-سازه
16 سید مهرداد انوری کارشناس بخش ژئوتکنیک کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
17 مینا معین فرد مدیر واحد نیرو کارشناسی ارشد مهندسی برق
18 حمیدرضا صالحی کارشناس اجرایی کارشناسی مهندس عمران
19 صالح کارگر نقشه بردار کارشناسی نقشه برداری
20 زهرا محمد هاشمی مدیر HSE کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل
21 محسن جلالی پور کارشناس اجرایی کارشناسی مهندس عمران
22 افسانه حق شناس کارشناس ارشد فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
23 فرزانه عقیلی کارشناس ارشد فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
24 الیاس آیتی کارشناس فنی کارشناسی مرمت آثار باستانی
25 محمد اسماعیلی کارشناس HSE کارشناسی ایمنی صنعتی
26 مائده السادات جعفرنیا کارشناس ارشد فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
27 سید رسول حسینی کارشناس فنی کارشناسی مهندسی برق
28 عباس خاکیان کارشناس HSE – دفتر شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک
29 معصومه خدابنده حسابدار کارشناسی حسابداری
30 محمد رهداری کارمند اداری کارشناسی مدیریت
31 امین شفایی زاده کارشناس ارشد فنی- آزمایشگاه کارشناسی ارشد عمران سازه-ریل
32 مهدی طاهری کارشناس اجرایی مهندس عمران
33 بهنام شمس کارشناس سازه کارشناسی مهندسی عمران-سازه
34 علیرضا محمودی حسابدار کارشناسی حسابداری
35 محمد معینی کارشناس اجرایی کارشناسی مهندسی عمران
36 لیلا کاظمی کارشناس اداری کارشناسی ارشد روابط بین الملل
37 علی اکبر کمالی انباردار کارشناس فنی
38 راضیه یوسفی کارشناس ارشد فنی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
39 بنفشه دهدشتی زاده کارشناس HSE دکترای تغذیه
40 فاطمه رییسی حسابدار کارشناسی حسابداری
41 فاطمه اسماعیلی کارشناس فنی کارشناسی مهندسی معماری
42 سمانه توسلی حسابدار کارشناسی حسابداری
43 مصطفی مرادی کارشناس ارشد فنی- دفتر شیراز دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک
44 رضا مزروعی کارمند اداری لیسانس مدیریت
45 محمد احمدی انباردار دیپلم فنی